Large selection of products and fast shipping!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Verkoops voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Bestelling via de internetsite van KMSKAshop houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk via schriftelijke contracten ondertekend door zowel KMSKAshop als de klant en zijn slechts van toepassing voor de daarin opgenoemde punten. Alle overige punten van de algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele tussenpersonen van KMSKAshop en op eventuele tussenpersonen van de klant.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden niet voor offline verkopen. In deze kontekst gelden specifieke algemene voorwaarden, welke worden opgenomen in afzonderlijke afspraken of contracten per opdracht of per klant. Voor meer informatie hieromtrent raden wij aan contact op te nemen via info@KMSKAbe.

Aangeboden artikelen en prijzen

 1. Voorafgaand aan de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant, deelt KMSKAshop aan de klant alle nodige informatie mee m.b.t. de door de klant bestelde artikelen.
 2. De artikelen worden op de website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande alle voorzorgen, zich toch een fout voordoen, of bijvoorbeeld een kleurverschil, dan kan KMSKAshop hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op scherm kunnen afwijken van de realiteit.
 3. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing.
  Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke voorziene B.T.W..
 4. Voor de verzending van de producten doet de KMSKAshop beroep op een afzonderlijke transportfirma en in functie van de informatie gegeven door de klant, wordt een zo nauwkeurig mogelijke verzendingskost medegedeeld.
 5. KMSKAshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen aan deze verzendingskost, welke uitsluitend te wijten is aan een transportfirma. De transportfirma die door KMSKAshop wordt aangeduid, levert enkel op werkdagen en binnen de gangbare werkuren. Deze kunnen van land tot land verschillen.
 6. Indien een door de klant besteld artikel toch niet voorradig is, wordt de klant hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.
 7. De bestelling, dan wel desbetreffend deel van de bestelling, wordt vervolgens geannuleerd, en het vooraf door de klant betaalde corresponderende bedrag wordt hem terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de klant op de hoogte werd gebracht van het niet meer voorradig zijn van het artikel.

Informatie door de klant

De klant is ertoe gehouden alle informatie aan KMSKAshop mede te delen die de KMSKAshop nodig acht om een vlotte en correcte afhandeling van de bestelling te verwezenlijken.

Hiertoe zal KMSKAshop de velden van de E-shop van KMSKAshop aanduiden die verplicht dienen te worden ingevuld opdat de bestelling kan plaatsvinden.

De klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door hem verstrekte informatie.

De bestelling

Sluiting van de bestelling

De bestelling bestaat vanaf de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant aan KMSKAshop.

KMSKAshop behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren, niet uit te voeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen indien :

Garantie voor de klant-consument

Op basis van de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. verkoop aan de consument, beschikt de klant-consument over een wettelijke garantie.

De klant erkent dat, om van de rechten te kunnen genieten die aan deze wettelijke garantie zijn verbonden, hij aan KMSKAshop de leveringsbon dient voor te leggen.

Garantie voor de klant niet-consument

Klachten uit hoofde van verborgen gebreken dienen te worden ingediend binnen 15 dagen nadat het gebrek wordt vastgesteld.

De aansprakelijkheid van de KMSKAshop, beperkt zich dan tot herstelling waar mogelijk, tot de vervanging door een gelijkaardig product of terugbetaling van de aankoopprijs.

In geen geval is KMSKAshop aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

De garantietermijn van KMSKAshop kan geenszins de fabrieksgarantietermijn overschrijden en is hoe dan ook beperkt tot zes maanden.

KMSKAshop zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijke schade en de gevolgen voor de klant of een derde naar aanleiding van nagelaten onderhoud, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

Verzakingsrecht – voorwaarden en uitoefeningswijze

De klant, die de artikelen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden wenst te gebruiken, heeft het recht aan KMSKAshop mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling of op de levering van de artikelen.

Indien de klant afziet van de aankoop van de bestelde artikelen, en dit binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling of op de levering van de artikelen, dan dient de klant de reeds geleverde artikelen in ongeopende staat binnen de 10 werkdagen na de levering terug te sturen aan KMSKAshop, en dit volgens de modaliteiten zoals deze worden gecommuniceerd per e-mail aan de klant door de logistieke dienst van KMSKAshop.

De klant erkent dat de kosten en het risico van terugzending ten zijne laste zijn.

Enkel bij terugzending van de artikelen in ongeopende staat, binnen bovenvermelde termijn en volgens de modaliteiten zoals gecommuniceerd door de logistieke dienst van KMSKAshop, zal KMSKAshop, nadat het de desbetreffende artikelen heeft ontvangen, het door de klant voorafbetaalde bedrag terugbetalen, en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende artikelen door KMSKAshop.

 

Bedrijfsgegevens

Kathleen Borms

Prins Boudewijnlaan 21D
2550 Kontich, Belgium
[email protected]

BTW/TAV/VAT: BE 0478.996.787